การฝากเงินระหว่างรอผลการอนุมัติ ATS

วิธีแจ้งฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (เฉพาะลูกค้าที่รอผลอนุมัติ ATS เท่านั้น)

ลูกค้าที่ยื่นเอกสารสมัคร ATS มายังบริษัทเรียบร้อยแล้ว และรอผลอนุมัติ ATS จากธนาคาร สามารถฝากเงินเพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้โดยการทำรายการฝากเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด” กับธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชีธนาคาร
กรุงเทพ (BBL) สำนักงานใหญ่ กระแสรายวัน 101-3-31915-5
กรุงไทย (KTB) สำนักนานาเหนือ กระแสรายวัน 000-6-10915-2
กรุงศรี (BAY) สำนักเพลินจิต กระแสรายวัน 001-0-14959-6
กสิกรไทย (KBANK) สำนักสีลม ออมทรัพย์ 001-2-16500-7
ไทยพาณิชย์ (SCB) สาขาถนนวิทยุ กระแสรายวัน 049-3-11293-7
ทหารไทยธนชาต (TTB) สำนักพหลโยธิน กระแสรายวัน 001-1-29157-2
ทิสโก้ (TISCO) สำนักงานใหญ่ กระแสรายวัน 0001-124-005001-0

เมื่อลูกค้าทำการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งรายการฝากเงินมายังบริษัทผ่านช่องทาง ดังนี้

 1. แฟกซ์ใบนำฝากเงิน (PAY - IN SLIP) มาที่ หมายเลขโทรสาร 0 2633 6450 หรือ 0 2633 6690 
 2. หรือใช้ e-mail ที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัทจัดส่งหลักฐานการฝากเงินมาที่ etradeservices@tisco.co.th โดยขอให้ระบุข้อมูลในใบนำฝากเงิน (PAY-IN SLIP)  หรือ ใน e-mail ให้ชัดเจน  ดังนี้
      - ชื่อ - นามสกุล เจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ต้องการนำฝาก 
      - เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ต้องการนำฝาก
      - จำนวนเงินที่นำฝาก

ทั้งนี้ หลังจากที่ลูกค้าได้รับการอนุมัติ ATS เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะต้องทำรายการฝากเงินผ่าน ATS เท่านั้น โดยลูกค้าสามารถส่งคำสั่งให้บริษัทตัดเงินในบัญชีธนาคารของลูกค้า ผ่านช่องทางตามประเภทบัญชีของลูกค้า ดังนี้

 • ประเภทบัญชีส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Internet
  เข้าระบบ tiscoetrade >>> Login >>> eServices >>> Account Services >>> Cash Deposit
  ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการแจ้งฝากเงินได้ที่ Transaction History
 • ประเภทบัญชีส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
  กรอกแบบฟอร์ม "แบบแจ้งหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)" ลงลายมือชื่อให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัท
  จัดส่งเอกสารมาที่หมายเลขโทรสาร 0 2633 6450 หรือ 0 2633 6690 หรือ e-mail : etradeservices@tisco.co.th

 

เงื่อนไขการฝากเงิน

 • จำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากต่อครั้ง 10,000 บาท
 • ขอให้ลูกค้าสำรองเงินที่บัญชีธนาคารของลูกค้าก่อนส่งคำสั่งมายังบริษัทจะเพิ่มวงเงินหลังจากบริษัททราบผลจากธนาคาร
 • บริษัทจะส่งคำสั่งฝากเงินของลูกค้าไปยังธนาคารตามรอบที่บริษัทกำหนด และจะเพิ่มวงเงินหลังจากบริษัททราบผลจากธนาคาร