ข้อตกลงการใช้บริการ

บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

 

วิธีสมัคร

 1. กรอกแบบฟอร์ม “หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก” ลงลายมือชื่อให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับธนาคาร พร้อมแนบ
  • สำเนาหน้า Book Bank (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. จัดส่งเอกสารมายังบริษัท หรือผ่านสาขาธนาคารทิสโก้ เพื่อขออนุมัติการสมัครใช้บริการ ATS จากธนาคารของท่าน
 3. บริษัทจะแจ้งผลการอนุมัติการสมัครใช้บริการ ATS ไปยัง e-mail ของท่าน

(ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร ATS, รอบการตัด ATS และ คู่มือการแจ้งฝากเงิน)

นอกจากบริการ ATS บริษัทยังมีช่องทางรับเงินผ่านบริการ e-Payment ของธนาคารกสิกรไทย โดยท่านสามารถสมัครใช้บริการได้ ดังนี้

 

บริการ e-Payment

 

วิธีสมัครบริการ e-Payment (ธนาคารกสิกรไทย)

 1. กรอกแบบฟอร์ม “คำขอใช้บริการ / เปลี่ยนแปลง บริการชำระเงินด้วยการหักบัญชีแบบออนไลน์” ลงลายมือชื่อให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับธนาคาร พร้อมแนบ
  • สำเนาหน้า Book Bank (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. จัดส่งเอกสารมายังบริษัท หรือผ่านสาขาธนาคารทิสโก้ เพื่อขออนุมัติจากธนาคารกสิกรไทย
 3. หลังได้รับผลอนุมัติ ธนาคารกสิกรไทยจะจัดส่ง User / Password ไปยังที่อยู่ของท่าน ขอให้ท่านเข้า Login ด้วย User / Password ที่ธนาคารแจ้งเพื่อเปลี่ยนรหัสอีกครั้ง

(ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร e-Payment, คู่มือกรอกแบบฟอร์ม และ คู่มือการแจ้งฝากเงิน)


หมายเหตุ

 1. ในระหว่างที่ท่านรอผลการอนุมัติ ATS หรือ e-Payment และมีความประสงค์ต้องการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ขอให้ท่านใช้ E-mail ที่ท่านให้ไว้กับบริษัทนำส่งหลักฐานการฝากเงินมาที่ etradeservices@tisco.co.th โดยระบุข้อมูล
  • ชื่อ - นามสกุล
  • เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
  • จำนวนเงิน (บาท)

หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 026336441-5