ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (“ATS”)

ท่านสามารถสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (“ATS”) เพื่อใช้ในการรับเงิน-ชำระเงินกับบริษัท รวมทั้งการฝากเงินเพื่อนำมาวางเป็นหลักประกันในการซื้อหลักทรัพย์  การรับเงินปันผล ดอกเบี้ย เป็นต้น โดยใช้บัญชีธนาคาร BAY, BBL, KBANK, KTB, SCB, TBANK, TISCO, TMB, UOB ที่ปรากฎชื่อของท่านสมัครใช้บริการ ATSกับบริษัทได้ ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 :   ทำรายการสมัครหักบัญชีเงินฝาก (ATS) กับธนาคาร

ท่านสามารถเลือกทำธุรกรรมผ่านแบบฟอร์ม หรือ ผ่าน Online ได้ตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด

            ผ่านแบบฟอร์ม “หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก” ระบุข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับธนาคาร 

            ผ่าน Online  ตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด  (“คู่มือ ATS Online”)

ขั้นตอนที่ 2 : จัดส่งเอกสารแจ้งสมัครใช้บริการ ATS มายังบริษัท

หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านจัดส่งเอกสารแจ้งการสมัคร ATS มายังบริษัท ดังนี้

                    แบบฟอร์ม “แบบแจ้งการใช้ / ขอเปลี่ยนแปลง บัญชีธนาคารในการรับเงิน-ชำระเงิน กับบริษัทผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)"”  ลงลายมือชื่อให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัท

                    สำเนาหน้า Book Bank รับรองสำเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัท

                    แบบฟอร์ม “หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก” เฉพาะกรณีที่ท่านสมัครหักบัญชีเงินฝากกับธนาคารผ่านแบบฟอร์ม (อ้างถึงขั้นตอนที่ 1)

                    ที่อยู่จัดส่งเอกสารมายังบริษัท

                    บริษัท หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

                    48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์  ชั้น 4 ฝ่ายบริการลูกค้า  

                    ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กทม. 10500

                    วงเล็บมุมซอง "สมัคร ATS"

หลังจากที่บริษัทได้รับเอกสารจากท่านตามขั้นตอนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะติดต่อท่านเพื่อยืนยันการสมัครใช้บริการ ATS  และจะแจ้งผลการอนุมัติการสมัครบริการไปที่ e-mail ที่ท่านให้ไว้กับบริษัท

(ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร ATSรอบการตัด ATS และ คู่มือการแจ้งฝากเงิน)

 

หมายเหตุ

ในระหว่างที่ท่านรอผลการอนุมัติ ATS และมีความประสงค์ต้องการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ขอให้ท่านใช้ E-mail ที่ท่านให้ไว้กับบริษัทนำส่งหลักฐานการฝากเงินมาที่ etradeservices@tisco.co.th โดยระบุข้อมูล

  • ชื่อ - นามสกุล
  • เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
  • จำนวนเงิน (บาท)

หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 026336441-5

วิธีการสมัครใช้บริการ ATS Online (ตู้ ATM , Mobile Application และ Website)