Mutual Fund

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เปิดให้บริการซื้อขายกองทุนรวมผ่านระบบ FundConnext  ซึ่งเป็นระบบงานส่วนกลางในการรับ-ส่งข้อมูลการซื้อขายและการชำระราคาระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และบริษัทจัดการต่างๆที่บริษัทฯได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน ครอบคลุมกระบวนการซื้อขายกองทุนรวม ตั้งแต่เปิดบัญชี ทำรายการซื้อ-ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และการชำระเงิน จนถึงการยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุน ลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายโดยการเปิดบัญชีเพียงชุดเดียวสามารถซื้อขายได้หลากหลาย บลจ.

บริการซื้อขายกองทุนรวม

TISCO FUnd Wiz By TISCO Guru

    ในการให้บริการธุรกิจนายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (“บริษัท”) จะให้บริการเสนอขายกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำหลายบริษัท (Open Architecture) เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงกองทุนคุณภาพแก่ลูกค้า โดยบริษัทให้บริการเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อและให้บริการสำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและนิติบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทจะเสนอขายกองทุนที่คัดเลือกโดยกลุ่มทิสโก้
 

สิทธิประโยชน์

 • เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมเพียงครั้งเดียว สามารถซื้อขายกองทุนรวมที่บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้จำกัด เป็นผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนกองทุนรวมได้โดยการเปิดบัญชีเพียงครั้งเดียว
 • สามารถตรวจสอบพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมทุกบลจ. ของคุณได้ในที่เดียว
 • บทวิเคราะห์มีคุณภาพ เนื้อหาครบถ้วนทันต่อเหตุการณ์ อัพเดทข่าวสารเศรษฐกิจโลก พร้อมทั้งคำแนะนำ กลยุทธ์เพื่อการลงทุน
 • บริการลงทุนในกองทุนรวมอย่างสม่ำเสมอแบบอัตโนมัติ Dollar Cost Average (DCA) เพิ่มสะดวกสบายด้วยส่งคำสั่งล่วงหน้า 1 ปี โดยลูกค้าสามารถทำรายการได้เองผ่านโปรแกรม Streaming for Fund และสามารถใช้ Login เดียวกันกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่
 • ค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุนรวมขึ้นอยู่กับหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนกำหนด โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติม

 

ลักษณะการให้บริการ

1.ช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวม

 • ซื้อขายด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต โดยส่งคำสั่งผ่าน Application Streaming for Fund ใช้ Username และPassword เดียวกันกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

2.Application การส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวม

 • ลูกค้าสามารถดาวน์โหลด Application ได้ทั้งระบบ  IOS และ Android

      

3.คู่มือ Streaming for Fund

 

แนะนำโปรแกรม Streaming for Fund

    Streaming for Fund เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการซื้อขายกองทุนรวม ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อขายกองทุนรวม ติดตามพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม และดูข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน Streaming for Fund สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยท่านสามารถเข้าถึงกองทุนรวมได้ทุกที่ทุกเวลา และสะดวกด้วย Login เดียวกันกับ TISCOeTrade ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์

1.เครื่อง iPhone, iPad ที่สามารถใช้งานได้

 • สามารถใช้งานบน iPhone หรือ iPad ที่มี Firmware iOS version ตั้งแต่เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป ท่านสามารถตรวจสอบ Firmware version ของเครื่องได้โดยมีขั้นตอนดังนี้
  - จากหน้าจอหลัก ให้เข้า Settings
  - เข้าเมนู General เลือก About
  - ดู Version
 • สามารถใช้งาน App Store ได้ (ท่านจะต้องลงทะเบียนการใช้งาน App Store กับ Apple Inc. ก่อน)
 • สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้
 • สำหรับฟังก์ชั่นการ Login ด้วย Touch ID/Face ID จะรองรับบน iOS 9 ขึ้นไป เฉพาะกับ iPhone/iPad รุ่นที่รองรับ Touch ID/Face ID

2.เครื่อง Android ที่สามารถใช้งานได้

 • สามารถใช้งานบนมือถือหรือ Tablet Android ที่มี Firmware Android version ตั้งแต่เวอร์ชั่น 4.4.2 ขึ้นไป ท่านสามารถตรวจสอบ Firmware version ของเครื่องได้โดยมีขั้นตอนดังนี้
  - จากเมนู Settings
  - เข้าเมนู  System  
  - เข้าเมนู  About phone   
  - ดู Android Version
 • สามารถใช้งาน Play Store ได้ (ท่านจะต้องลงทะเบียนการใช้งาน Play Store กับ Google Inc. ก่อน)
 • สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้
 • สำหรับฟังก์ชั่นการ Login ด้วย Fingerprint จะรองรับบน Android Version  6 ขึ้นไป เฉพาะกับมือถือ Android รุ่นที่รองรับการสแกนลายนิ้วมือ

 

เวลาทำการซื้อขายกองทุน

 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด กำหนดเวลาปิดทำการซื้อขายกองทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet) 1/2 ชั่วโมง
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบเวลาปิดทำการซื้อขายได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หรือ ผ่านช่องทาง Application เมนู Place order


ช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้ Application ได้

 • เวลา 06.00 - 07.00 น. และเวลา 00.00 - 01.00 น.


การส่งคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนกองทุน

 • รายการคำสั่งซื้อของลูกค้าจะไม่สมบูรณ์ หากธนาคารไม่สามารถหักบัญชีธนาคารเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนได้
 • การยกเลิกรายการสามารถทำได้เมื่อรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนของท่านอยู่ในสถานะ Processing
 • รายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนกองทุนหลังเวลาปิดทำการซื้อขายกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ลูกค้าจะต้องระบุเป็นวันทำการถัดไป
 • กรณีระบบหรือ Application มีปัญหา ลูกค้าสามารถทำรายการขายได้เท่านั้น โดยกรอก “แบบฟอร์มคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ยื่นที่บริษัทเท่านั้น


การแจ้งผลการซื้อขายกองทุน

 • สามารถตรวจสอบรายการซื้อขายกองทุนที่สมบูรณ์แล้วได้ในวันทำการถัดจากวันซื้อขายกองทุน โดยเรียกดูข้อมูลได้ที่ Application เมนู Order detail 
 • บริษัทจัดการจะจัดส่งหลักฐานการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนกองทุนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนดให้แก่ลูกค้าโดยตรง


ค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุน

 • ขึ้นอยู่กับหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนกำหนด โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติม


การชำระราคาการซื้อกองทุน

 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าอัตโนมัติ (ATS) โดยลูกค้าสามารถใช้บริการของธนาคารดังต่อไปนี้ BBL, KBANK , SCB และ TISCO


การรับเงินค่าขายกองทุนและเงินปันผล

 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าอัตโนมัติ (ATS) 


การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

 • ติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

1.เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม

2.แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Assessment)

3.FATCA Form

4.หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

5.หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล

6.บัตรประจำตัวประชาชน

7.สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบัตรประจำตัวประชาชนไม่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

8.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ให้บริการ 3 ธนาคาร ดังนี้ BBL, KBANK และ SCB พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

9.ลงทะเบียนในระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อกำหนด Username และPassword

 

ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด สำนักงานใหญ่ และสาขาของบริษัทฯสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0 2633 6000 กด 5  
e-mail : tiscoetrade@tisco.co.th
สถานที่ตั้งบริษัท/สาขา