บทความการลงทุนล่าสุด

  • การจดทะเบียนหลักทรัพย์จะเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทุกประเภทรวมทั้งการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ การดูแลสมุดทะเบียนของผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลและการดูแลสิทธิประโยชน์อื่นๆ การจดทะเบียนหลักทรัพย์จะดำเนินการผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) หรือการออกใบหุ้นใหม่ โดยนายทะเบียนหลักทรัพย์จะออกหมายเลขกลางการจดทะเบียน (Central Registration Identification Number) ให้กับนักลงทุนแต่ละราย โดยนักลงทุนแต่ละรายจะได้รับหมายเลขกลางการจดทะเบียนหมายเลขเดียว ไม่ว่าจะถือหลักทรัพย์จำนวนเท่าไรก็ตาม ทั้งนี้เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูลของนายทะเบียนหลักทรัพย์

  • NVDR คือตราสารที่ออกโดยบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการลงทุนและเพิ่มสภาพคล่องให้ตลาดหลักทรัพย์และเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนชาวต่างประเทศ

  • เรียนรู้เรื่องหุ้น การลงทุน การวิเคราะห์หุ้นที่น่าสนใจ พร้อมตัวอย่างการเปรียบเทียบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

  • เรียนรู้ทางเลือกการลงทุน ที่จะตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการทำกำไรทั้งในภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง ตอบโจทย์นักลงทุนที่มองหาโอกาสรับผลตอบแทนแถมใช้เงินลงทุนน้อย ที่นักลงทุนไม่ควรพลาดเลย คือ การลงทุนใน "ฟิวเจอร์ส (Futures)" หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า


แสดงรายการสูงสุด 10 รายการ