บริการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ และมีบทวิจัยหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมเครื่องมือในการช่วยคัดหุ้นเด่นโดยทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการลูกค้าภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

บริการซื้อขายหลักทรัพย์

ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด มีประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. บัญชีเงินสด (Cash Balance)

    ลูกค้าฝากเงินเข้ามาที่ บล.ทิสโก้ ก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสามารถซื้อขายได้ตามเงินที่ฝาก โดยเงินที่อยู่ในบัญชีจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัทกำหนดปีละ 2 ครั้ง คือทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม

วิธีการชำระราคาค่าซื้อ/รับค่าขายหุ้น

 • ชำระค่าซื้อ : หักจากเงินที่อยู่ในบัญชีหุ้น
 • รับค่าขาย : เงินอยู่ในบัญชีหุ้น สามารถใช้เป็นวงเงินการซื้อหุ้นต่อไปได้ทันที

2. บัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Line)

    ลูกค้าสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามวงเงินที่ได้รับการการอนุมัติ โดยลูกค้าต้องวางหลักประกัน 20% ของวงเงินก่อนการซื้อขาย และชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังการซื้อขายผ่านบริการหักบัญชีและนำเงินเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

วิธีการชำระราคาค่าซื้อ/รับค่าขายหุ้น

 • ชำระค่าซื้อ : หักเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ในวันทำการที่ 2 หลังจากซื้อหุ้น (T+2)
 • รับค่าขาย : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ในวันทำการที่ 2 หลังจากขายหุ้น (T+2)

ทั้งนี้บัญชีที่ลูกค้าเปิดสามารถเลือกเปิดบัญชีแบบส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. ซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน
 2. ซื้อขายด้วยตนเองผ่าน Internet  โดยการเข้าระบบซื้อขายของบริษัทที่ www.tiscoetrade.com ทำให้ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย และตรวจสอบรายการได้ตลอดเวลา

คลิกดูรายละเอียดการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

 

รายละเอียดการเปิดบัญชี

ลูกค้าสามารถทำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท  หรือ ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อแจ้งให้บริษัทติดต่อเพื่อรับเอกสารเปิดบัญชี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ :0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 5
e-mail : [email protected]

สถานที่ตั้งบริษัท/สาขา
สถานที่ตั้งสาขาธนาคารทิสโก้

 

ขั้นตอนการเปิดบัญชี

 1. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วไปที่เว็บ www.tiscosec.com ต่อจากนั้นคลิกที่ "เปิดบัญชี" หรือพิมพ์ตรงที่ www.tiscoetrade.com แล้วคลิกที่ปุ่ม "เปิดบัญชี" บนหน้าโฮมเพจ
 2. กรอกข้อมูลใน "ใบลงทะเบียน" แล้วคลิก "ส่งข้อมูล"

หากท่านต้องการติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ฮอทไลน์หมายเลข 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 5 ในเวลาทำการ หรือที่อีเมล์ [email protected]

ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น4 (ฝ่ายเปิดบัญชีหลักทรัพย์) ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0 2633 6555 โทรสาร: 0 2633 6660

การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์มี 2 ประเภท

 1. บัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Line)
 2. บัญชีเงินสด (Cash Balance)

 

สำหรับเอกสารประกอบการเปิดบัญชีนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีซึ่งมี 2 ประเภท คือ

1.บัญชีเงินสด (Cash Balance)

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีเงินสด ลูกค้าจะต้องฝากเงินขั้นต่ำ 10,000 บาทต่อครั้ง และจะได้รับดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากคงเหลือที่ลูกค้ามีอยู่

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีสำหรับนักลงทุนสัญชาติไทย

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อหักบัญชีธนาคารหน้าที่มีชื่อ – นามสกุล เลขที่บัญชี
 • ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีสำหรับนักลงทุนสัญชาติต่างประเทศ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบอนุญาตการทำงาน กรณีทำงานในประเทศไทย
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อหักบัญชีธนาคารหน้าที่มีชื่อ – นามสกุล เลขที่บัญชี
 • ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

2.บัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Line)

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินเพื่อขออนุมัติวงเงินซื้อขาย โดยการชำระค่าซื้อขายจะทำผ่านบริการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทิสโก้, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารยูโอบี และธนาคารธนชาต ในวันทำการที่ 2 หลังจากที่ลูกค้ามีรายการซื้อขาย

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีสำหรับนักลงทุนสัญชาติไทย

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารประกอบการพิจารณาเครดิต เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติเฉพาะหน้าที่มีชื่อ – นามสกุล เลขที่บัญชี
 • ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีสำหรับนักลงทุนสัญชาติต่างประเทศ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบอนุญาตการทำงาน กรณีทำงานในประเทศไทย
 • เอกสารประกอบการพิจารณาเครดิต เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อหักบัญชีธนาคารหน้าที่มีชื่อ – นามสกุล เลขที่บัญชี
 • ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

การฝากเงิน

    ลูกค้าสามารถทำรายการฝากเงินเพื่อเพื่อเป็นวงเงิน หรือ หลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้โดยการส่งคำสั่งแจ้งให้บริษัทหักบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าที่ได้สมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) โดยลูกค้าสามารถส่งคำสั่งผ่านช่องทาง ดังนี้

 1. ลูกค้าประเภทส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน
  ส่งคำสั่งผ่านแบบฟอร์ม "แบบแจ้งหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)" กรอกข้อมูลพร้อมลงนามให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัท จัดส่งมาที่ e-mail : [email protected] หรือ Fax มาที่ 0 2633 6690
 2. ลูกค้าประเภทส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่าน Internet
  ส่งคำสั่งผ่าน www.tiscoetrade.com โดยเลือกเมนู eService เลือก ฝากเงิน โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะรายการแจ้งฝากเงินผ่านระบบได้

คลิกดูรายละเอียดเงื่อนไขการฝากเงิน

คลิกดูวิธีการสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

คลิกดูวิธีแจ้งฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (เฉพาะลูกค้าที่รอผลอนุมัติ ATS เท่านั้น)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานบริการลูกค้า 0 2633 6441-5

 

การถอนเงิน

    ลูกค้าสามารถทำรายการถอนเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าโดยสามารถระบุให้บริษัทนำเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า หรือ นำเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีอื่นที่เปิดกับบริษัท หรือ ถอนเพื่อนำมาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ได้

 1. ลูกค้าประเภทส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน
  ส่งคำสั่งผ่านแบบฟอร์ม "แบบคำขอถอนเงิน" กรอกข้อมูลพร้อมลงนามให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัท จัดส่งคำสั่งมาที่บริษัทเพื่อดำเนินการ โดยลูกค้าจะได้รับเงินที่ขอถอนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 2. ลูกค้าประเภทส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่าน Internet
  ส่งคำสั่งผ่าน www.tiscoetrade.com โดยเลือกเมนู eService เลือก ถอนเงิน โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะรายการแจ้งถอนผ่านระบบได้

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเงื่อนไขการถอนเงิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานบริการลูกค้า 0 2633 6441-5

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการส่งคำสั่งฝากเงิน

1. จำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากเงินคือ 10,000 บาท

2. ลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล ต้องฝากเงินผ่านช่องทางดังนี้

 

ช่องทางรับเงิน ธนาคาร
หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) แบบ Real-time BBL, KBANK, SCB
หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) แบบ รอบตัดเงิน BAY, KTB, TBANK, TISCO, TMB, UOB

 

3.กรณีลูกค้าแจ้งฝากเงินโดยขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (“ATS”) แบบ Real-time สำหรับธนาคาร BBL, KBANK, SCB ระบบจะทำการตัดเงินจากบัญชีของลูกค้าทันที โดยลูกค้าสามารถทำรายการฝากได้ในช่วงเวลา 06:30 ถึง 16:30 เท่านั้น

4. กรณีลูกค้าแจ้งฝากเงินโดยขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (“ATS”) แบบรอบตัดเงิน บริษัทจะดำเนินการ ดังนี้

 

กำหนดรอบตัดเงินผ่านระบบ ATS
BAY, KTB, TBANK, TISCO, TMB, UOB
เวลาแจ้งฝากเงิน รับผลธนาคาร และบันทึกรายการ *
แจ้งก่อนเวลา 09.00 น. 09.30 น.
09.00 น. - 09.30 น. 10.00 น.
09.31 น. - 10.00 น. 10.30 น.
10.01 น. - 10.30 น. 11.00 น.
10.31 น. - 11.00 น. 11.30 น.
11.01 น. - 11.30 น. 12.00 น.
11.31 น. - 12.00 น. 12.30 น.
เวลาพัก
12.01 น. - 13.30 น. 14.00 น.
13.31 น. - 14.00 น. 14.30 น.
14.01 น. - 14.30 น. 15.00 น.
14.31 น. - 15.00 น. 15.30 น.
15.01 น. - 15.30 น. 16.00 น.
15.31 น. - 16.00 น. 16.30 น.
มีผลวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

 

หมายเหตุ * เวลารับผลธนาคารในตารางเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โดยระยะเวลาในการยืนยันผลการตัดเงินผ่านระบบ ATS ขึ้นอยู่กับการแจ้งผลจากธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

5. กรณีลูกค้าทำรายการฝากเงินผ่าน E-PAYMENT และได้รับการยืนยันการทำรายการฝากเงินสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการบันทึกรายการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่านทันที

6. กรณีลูกค้าแจ้งฝากเงินตามช่องทางที่บริษัทกำหนดในวันและเวลาทำการ บริษัทจะบันทึกรายการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่าน ณ วันที่ลูกค้าแจ้ง หลังจากบริษัทได้ทำการตรวจสอบยอดเงินกับธนาคาร เรียบร้อยแล้ว

7. กรณีลูกค้าแจ้งฝากเงินตามช่องทางการแจ้งฝากเงินโดยขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (“ATS”) แบบรอบตัดเงินในวันหยุดหรือนอกเวลาทำการ บริษัทจะบันทึกรายการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่าน ณ วันทำการแรก หลังจากบริษัทได้ทำการตรวจสอบยอดเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว

8.กรณีที่บริษัทพบว่าไม่เป็นตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามคำขอของลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่ง

9. กรณีคำขอของลูกค้าถูกยกเลิก บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ E-Mail ของลูกค้าที่ระบุไว้ และลูกค้าต้องทำคำสั่งเข้ามาใหม่ให้สมบูรณ์อีกครั้ง

เงื่อนไขการส่งคำสั่งขอถอนเงิน

ถอนเงินจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

1. ส่งคำสั่งถอนเงิน กรณีให้ฝากเข้าบัญชีธนาคารของข้าพเจ้า

    1.1 จำนวนเงินขั้นต่ำที่สามารถถอนได้ คือ 5,000 บาท

    1.2 กรณีลูกค้ามีเงินฝากเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และทำรายการถอนเงิน ก่อน เวลา 10.00 น. ของวันทำการ จะได้รับเงินภายในวันทำการนั้น หรือ ในวันทำการที่ลูกค้ากำหนด (ไม่เกิน T+1) โดยนำเงินเข้าบัญชี ธนาคารชื่อลูกค้าเท่านั้น

    1.3 กรณีลูกค้ามีเงินฝากเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และทำรายการถอนเงิน หลัง เวลา 10.00 น. ของวันทำการ จะได้ร้บเงินนภายในวันทำการถัดไป หรือ ในวันทำการที่ลูกค้ากำนหนด (ไม่เกิน T+1) โดยนำเงินเข้าบัญชีธนาคารชื่อลูกค้าเท่านั้น

    1.4 กรณีที่บริษัทมีข้อมูลบัญชีธนาคารของลูกค้า เมื่อลูกค้าถอนเงิน จะได้รับเงินภายในเวลา 14.00 น. ตามเงื่อนไขการขอรับเงินข้อ 1.2 หรือ 1.3

    1.5 กรณีลูกค้าแจ้งบัญชีธนาคารพร้อมการแจ้งการถอนเงิน ลูกค้าได้รับเงิน ภายในเวลา 17.00 น. ตามเงื่อนไขการขอรับเงินข้อ 1.2 หรือ 1.3

2. ส่งคำสั่งถอนเงิน กรณีโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า

    2.1 กรณีลูกค้ามีเงินฝากคงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และทำรายการถอนเงิน ก่อน เวลา 16.00 น. ของวันทำการ บริษัทจะโอนเงิน เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าภายในวันทำการนั้น หรือ ในวันทำการที่ลูกค้ากำหนด (ไม่เกิน T+1)

    2.2 กรณีลูกค้ามีเงินฝากคงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และทำรายการถอนเงิน หลัง เวลา 16.00 น. ของวันทำการ บริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้าในวันทำการถัดไป หรือ ในวันทำการที่ลูกค้ากำหนด (ไม่เกิน T+1)

3. ส่งคำสั่งถอนเงิน กรณีเพื่อชำระค่าซื้อสุทธิ

    3.1 ประเภทบัญชีสามารถทำรายการได้คือบัญชี Credit Line และลูกค้า ต้องแจ้งถอนเงินล่วงหน้า 1 วันทำการก่อนถึงวันกำหนดชำระราคา

    3.2 กรณีลูกค้ามีเงินฝากคงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และทำรายการถอนเงิน ก่อน เวลา 16.00 น. ของวันทำการ บริษัทจะทำรายการตามคำสั่งของลูกค้าภายในวันทำการนั้น หรือ ในวันที่ลูกค้ากำหนด (ไม่เกิน T+1)

    3.3 กรณีลูกค้ามีเงินฝากคงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และทำรายการถอนเงิน หลัง เวลา 16.00 น. ของวันทำการ บริษัทจะทำรายการตามคำสั่งของลูกค้าภายในวันทำการถัดไป หรือ ในวันที่ลูกค้ากำหนด (ไม่เกิน T+1)

กรณีลูกค้าทำรายการ ก่อน เวลา 16.00 น. ของวันทำการ บริษัทจะบันทึกรายการในวันทำการนั้น

กรณีลูกค้าทำรายการ หลัง เวลา 16.00 น. ของวันทำการ บริษัทจะบันทึกรายการในวันทำการถัดไป

กรณีลูกค้ามีบีญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทุกบัญชีที่ลูกค้ามีกับบริษัท

บล.ทิสโก้ ขอแจ้งรายละเอียดค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ดังนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

 • อัตราค่าธรรมเนียม สำหรับการส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน

มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (บาท) ค่าธรรมเนียม
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ/กำกับดูแล การชำระราคา
และส่งมอบหลักทรัพย์
รวม
ไม่เกิน 5 ล้านบาท 0.25% 0.006% 0.001% 0.257%
เกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท 0.22% 0.006% 0.001% 0.227%
เกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท 0.18% 0.006% 0.001% 0.187%
เกิน 20 ล้านบาท 0.15% 0.006% 0.001% 0.157%

 

 • อัตราค่าธรรมเนียม สำหรับการส่งคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต/ประเภทบัญชี Credit Line

มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (บาท) ค่าธรรมเนียม
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ/กำกับดูแล การชำระราคา
และส่งมอบหลักทรัพย์
รวม
ไม่เกิน 5 ล้านบาท 0.20% 0.006% 0.001% 0.207%
เกิน 5 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท 0.18% 0.006% 0.001% 0.187%
เกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท 0.15% 0.006% 0.001% 0.157%
เกิน 20 ล้านบาท 0.12% 0.006% 0.001% 0.127%

 

 • อัตราค่าธรรมเนียม สำหรับการส่งคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต/ประเภทบัญชี Cash Balance

มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (บาท) ค่าธรรมเนียม
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ/กำกับดูแล การชำระราคา
และส่งมอบหลักทรัพย์
รวม
ไม่เกิน 5 ล้านบาท 0.15% 0.006% 0.001% 0.157%
เกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท 0.13% 0.006% 0.001% 0.137%
เกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท 0.11% 0.006% 0.001% 0.117%
เกิน 20 ล้านบาท 0.10% 0.006% 0.001% 0.107%

บล.ทิสโก้ ขอแจ้งรายละเอียดค่าธรรมเนียม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 (ค่าธรรมเนียมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ประเภทธุรกรรม โอนย้าย เปลี่ยนสถานะหุ้น ค่าธรรมเนียม
โอนหุ้นไปบัญชีโบรกเกอร์อื่น 100 บาท ต่อ 1 ชื่อหลักทรัพย์ต่อรายการ
เบิกหุ้นเป็นใบหลักทรัพย์ 200 บาท ต่อ 1 ชื่อหลักทรัพย์ ต่อ 1 ชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 10 ใบ
เปลี่ยนสถานะหุ้น (L,R to F, F,R to L) 50 บาท ต่อ 1 ชื่อหลักทรัพย์ต่อรายการ
เบิกใบพันธบัตรรัฐบาล 500 บาท ต่อ 1 ใบพันธบัตรรัฐบาล

ประเภทธุรกรรมด้านเอกสาร และงานบริการอื่น ๆ ค่าธรรมเนียม
รับและจัดส่งใบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 150 บาท ต่อ 1 รายการ
เปลี่ยนเช็คเงินปันผล 100 บาท ต่อ เช็ค 1 ฉบับ
ขอหนังสือรับรองทรัพย์สิน 100 บาท ต่อ 1 ฉบับ

ประเภทธุรกรรม ขอสำเนาเอกสารย้อนหลัง ค่าธรรมเนียม
ใบยืนยันรายการซื้อขายหลักทรัพย์

คิดจากวันที่เอกสาร เทียบกับวันที่ปัจจุบัน

(ย้อนหลังเกิน 30 วัน รายการละ 100 บาท)

Statement of Account

คิดจากวันที่เอกสาร เทียบกับวันที่ปัจจุบัน

(ย้อนหลังเกิน 3 เดือน รายการละ 200 บาท,

ย้อนหลังเกิน 12 เดือน รายการละ 300 บาท,

ย้อนหลังเกิน 24 เดือน รายการละ 500 บาท)

Cash Statement
Securities Movement

อัตราค่าธรรมเนียม (ค่าปรับ) กรณีลูกค้าไม่ชำระราคาค่าซื้อสุทธิในวันที่กำหนด

บริษัทจะปรับบัญชีลูกค้าห้ามซื้อหลักทรัพย์จนกว่าลูกค้าจะชำระราคาพร้อมค่าปรับเรียบร้อยแล้ว และจะเรียกเก็บค่าปรับ ดังนี้

 1. ค่าปรับการชำระราคาล่าช้าในอัตรา 15% ต่อปีของมูลค่าที่ผิดนัด
 2. ค่าปรับของตลาดหลักทรัพย์ฯ 1,000 บาท/วัน/รายการ

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อลูกค้า

สำหรับเงินที่ฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จะได้รับดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากคงเหลือที่ลูกค้ามีอยู่ ตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทกำหนด (จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน)

นอกเหนือจากภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว นักลงทุนยังจะต้องจ่ายภาษีตามกฎหมายไทยดังนี้

ประเภทของรายได้ อัตราภาษี
กำไรจากการขายหลักทรัพย์ ไม่เสียภาษี    
เงินปันผล เสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10
ดอกเบี้ย เสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15

ในส่วนของอากรสแตมป์ นักลงทุนที่ประสงค์จะโอนใบหุ้นหรือหุ้นกู้จะต้องชำระค่าอากรแสตมป์ตามมูลค่าของหุ้นที่เรียกชำระแล้ว หรือตามมูลค่าของตราสารที่โอนแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ค่าอากรการโอนคิดในอัตรา 1 บาทต่อมูลค่าที่จะโอนทุกๆ 1,000 บาทหรือเศษของ 1,000 บาทที่เหลือ

แต่หากเป็นการโอนหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งมีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เป็นนายทะเบียนจะได้รับการยกเว้นค่าอากรการโอนรวมถึงการโอนพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจและหน่วยลงทุน

 

ฝากหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ลูกค้าสามารถทำการฝากหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ดังนี้

 1. ฝากเป็นใบหุ้น (Scrip)  โดยใบหุ้นที่นำฝากจะต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชี โดยลูกค้าเซ็นสลักหลักโอนใบหุ้นในช่องผู้โอน พร้อมแนบหลักฐานแสดงตน (บัตรประจำตัวประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง) และกรอกใบแบบฟอร์ม "แบบแจ้งขอฝากใบหุ้นเข้าบัญชี" จัดส่งมายังบริษัทเพื่อดำเนินการ
 2. ฝากไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ลูกค้าสามารถโอนหุ้นที่ฝากอยู่กับสมาชิกรายอื่นเพื่อนำฝากเข้าบัญชีของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัทได้ โดยแจ้งโอนหุ้นมายังบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เลขที่สมาชิก 002-000000002-6

 

ถอนหลักทรัพย์

ลูกค้าสามารถถอนหลักทรัพย์ที่ชำระราคาเรียบร้อยแล้ว โดยส่งคำสั่งผ่านแบบฟอร์ม "แบบคำขอถอน / โอนหลักทรัพย์" โดยสามารถระบุวิธีรับหุ้นที่ขอถอนได้ ดังนี้

 1. โอนหลักทรัพย์ผ่านระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์*   โดยสามารถโอนไปเพื่อบัญชีของลูกค้า สามี/ภรรยา/บุตร ที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์ละ 100 บาท
 2. โอนหลักทรัพย์ภายในบัญชี บล.ทิสโก้* โดยสามารถโอนไปเพื่อบัญชีของลูกค้า สามี/ภรรยา/บุตร ที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
 3. ถอนเป็นใบหลักทรัพย์ ในชื่อของลูกค้าเจ้าของบัญชีเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์ละ 200 บาท (เพิ่มเติมแบบฟอร์มของ TSD )

* ลูกค้าที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Internet สามารถส่งคำสั่งผ่านระบบได้ในกรณีเลือกการโอนหลักทรัพย์ผ่านระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ โอนหลักทรัพย์ภายในบัญชี บล.ทิสโก้ ที่ผู้รับโอนเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้โอน

 

การรับสิทธิประโยชน์ ณ วันปิดสมุดทะเบียน

บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนในชื่อของลูกค้าเพื่อรับสิทธิต่างๆ โดยตรงจากนายทะเบียน โดยลูกค้าจะต้องถือหุ้นให้ถูกประเภทหุ้นตามสัญชาติของผู้ถือหุ้น หรือ ตามเงื่อนไขของผู้ออกหลักทรัพย์ จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ประกาศ

 

บริการโอนเงินปันผล/ดอกเบี้ย เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (บริการ e-Dividend)

บริการ e-Dividend คือ บริการโอนเงินปันผล/ดอกเบี้ยเข้าบัญชีธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการรับเงินปันผล/ ดอกเบี้ยจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ได้มากยิ่งขึ้น สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

คลิกเพื่อสมัคร e-Dividend

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้นลงทุนหลักทรัพย์กับ บล.ทิสโก้

สร้างพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเอง พร้อมรับบริการที่ออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการเงินของคุณ