คำสงวนสิทธิ์

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ("บริษัท") ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จัดทำโดยอาศัยข้อมูลมาจากแหล่งที่เชื่อหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือ ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัท ไม่ยืนยันและไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปรากฏข้างต้น แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏข้อความที่อาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้ บริษัท จึงไม่รับผิดชอบต่อการนำเอาข้อมูล ข้อความ ความเห็นและหรือบทสรุปที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัท รวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต่าง ๆ อาจจะทำการลงทุนใน หรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ได้ทุกเวลา ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ มิได้ประสงค์จะชี้ชวน เสนอแนะ หรือจูงใจให้ลงทุนใน หรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และข้อมูลอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ลงทุนควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการลงทุนในหรือซื้อหรือขายหลักทรัพย์

บริษัทสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการ
ใด ๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัทเป็นการล่วงหน้า การกล่าว คัดหรืออ้างอิง ข้อมูลบางส่วนตามสมควรในเอกสารนี้ ไม่ว่าในบทความ บทวิเคราะห์ บทวิจัย หรือในเอกสาร หรือการสื่อสารอื่นใดจะต้องกระทำโดยถูกต้อง และไม่เป็นการก่อให้เกิดการเข้าใจผิดหรือความเสียหายแก่บริษัท ต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท และต้องอ้างอิงถึงฉบับที่และวันที่ในเอกสารฉบับนี้ของบริษัทโดยชัดแจ้ง การลงทุนในหรือซื้อขายหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง ท่านควรทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท และควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจลงทุนในหรือซื้อหรือขายหลักทรัพย์


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อมูล เนื้อหาหรือโฆษณาใด ("วัตถุ") ที่อยู่ใน เผยแพร่ทางหรือเชื่อมต่อกับ ดาวน์โหลดหรือสามารถเข้าถึงได้จากบริการใดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ("บริการ") จัดหาให้ภายใต้การอนุญาตที่ไม่เป็นกรณีเฉพาะ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ซึ่งบุคคลที่เข้าถึงบริการ หรือลงชื่อ (ในกรณีที่กำหนด) ในบริการเท่านั้นที่สามารถพิมพ์และใช้ได้ ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้วัตถุในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี่้ห้ามไม่ให้ตีพิมพ์ซ้้ำ ให้อนุญาตช่วง ทำสำเนา แก้ไขเปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ โอนสิทธิ โอน ขาย หรือจัดจำหน่ายวัตถุโดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ผู้ใช้จะต้องไม่หา หรือพยายามหารหัสแหล่งข้อมูล (Source Code) หรือโครงสร้างของวัตถุทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยการทำวิศวกรรมย้อนกลับ การถอด การแยกหรือวิธีอื่นใด ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้วัตถุเพื่อทำเป็นแหล่งให้บริการข้อมูล ผู้ใช้จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนคำบอกกล่าวว่าด้วยลิขสิทธิ์หรือแถบแสดงความเป็นเจ้าของที่ อยู่ในวัตถุนั้น

ผู้ใช้อาจดาวน์โหลดหรือทำสำเนาวัตถุที่แสดงในบริเวณที่ไม่คิดมูลค่า ("ข้อมูลที่ไม่คิดมูลค่า") ของเว็บไซต์นี้ เพื่อการใช้ส่วนตัวเท่านั้น โดยมีข้อแม้ว่าผู้ใช้จะต้องคงลิขสิทธิ์และคำบอกกล่าวอื่นที่อยู่ในเนื้อหาดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทจัดหาข้อมูลที่ไม่คิดมูลค่าในเว็บไซต์หรือโฮมเพจนี้ด้วยเจตนาที่สุจริต และข้อมูลดังกล่าวได้มาจากแหล่งข้อมูลทางการค้า และอื่น ๆ ที่ถือได้ว่าน่าเชื่อถือ

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้องแม่นยำหรือความน่าเชื่อถือของวัตถุที่อยู่ใน เผยแพร่ทาง หรือเชื่อมต่อ ดาวน์โหลด หรือเข้าถึงได้จากบริการ ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ข้อมูล หรือวัตถุอื่นที่ผู้ใช้แสดง ซื้อ หรือได้รับจากโฆษณาหรือข้อมูลอื่นใดหรือจากข้อเสนอในหรือที่เกี่ยวกับบริการ ("ผลิตภัณฑ์") โดยหนังสือฉบับนี้ ผู้ใช้ยอมรับว่าตนมีความเสี่ยงในการพึ่งพาวัตถุดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด สงวนสิทธิที่จะปรับปรุง หรือแก้ไขข้อผิดพลาด หรือการละเว้นส่วนใดของวัตถุ หรือบริการด้วยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ความเห็น การคาดการณ์ และประมาณการตามที่ระบุ สะท้อนการตัดสินใจของ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ณ ปัจจุบัน และอยู่ภายใต้บังคับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องมีการบอกกล่าว

บริการและวัตถุนี้จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในลักษณะ "ที่เป็นอยู่" เท่านั้น ทั้งนี้ไม่ถือว่า บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และบริษัทในเครือรับรอง รับประกัน หรือเห็นพ้องไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยายต่อวัตถุ บริการ และผลิตภัณฑ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ไม่พึงรับผิดต่อค่าเสียหายที่ต้องชดใช้พิเศษโดยตรง ที่เกี่ยวเนื่อง ที่เป็นผล ค่าเสียหายที่สูงกว่าความเสียหายจริง หรือค่าเสียหายอื่นใดที่เป็นผลจากการสูญเสียการใช้ข้อมูล หรือกำไรที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุ บริการ และผลิตภัณฑ์

การอ้างถึงผลิตภัฑ์ บริการ กระบวนการ ลิงค์แบบไฮเปอร์เท็กซ์ไปยังบุคคลที่สาม หรือข้อมูลอื่นด้วยชื่อการค้า เครื่องหมายการค้าผู้ผลิต ผู้ส่งสินค้า หรืออื่น ๆ ไม่ได้หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เห็นพ้อง ให้การสนับสนุน หรือแนะนำแต่ประการใด บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องและไม่ขอรับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลที่สามที่สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์นี้

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด มีสิทธิยกเลิกไม่ให้ผู้ใช้เข้าถึงวัตถุหรือบริการเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด สงวนสิทธิที่จะหยุดบริการนี้หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือวัตถุ เมื่อใดก็ได้ ข้อกำหนดเงื่อนไขเหล่านี้ และสัญญาระหว่างผู้ใช้และ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ที่เกี่ยวกับบริการ ("สัญญา") จะใช้บังคับตามกฎหมายประเทศไทยโดยไม่มีผลต่อกฎว่าด้วยความขัดแย้งกันของกฎหมาย หากบทบัญญัติใดในสัญญานี้ถูกประกาศว่าเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ บทบัญญัติที่เหลือของสัญญานี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป ผู้ใช้ตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับได้ในการใช้วัตถุ บริการ หรือผลิตภัณฑ์