TISCO SECURITIES

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราและหุ้นส่วนผู้ให้บริการของเราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไปดังนี้ เพื่อการโฆษณาและแจ้งข่าวสาร เพื่อตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการของท่าน เพื่อปรับปรุงการบริการ เพื่อทำการวิจัย และเพื่อจัดทำรายงานโดยไม่ระบุชื่อสำหรับลูกค้าของบริษัทและลูกค้าอื่นๆ เราไม่ให้เช่า ขาย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลอื่นหรือบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในเครือเดียวกัน เว้นแต่จะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นหรือเว้นแต่กฎหมายบังคับให้ทำ

เราจะใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่ให้ถูกเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าเราจะมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลความลับของท่าน แต่เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทางกฎหมายใดๆ ในกรณีที่มีการเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยบุคคลที่สาม

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับ เราจะแจ้งให้ทราบผ่านทางหน้าแรกของเว็บไซต์