นโยบายความเป็นส่วนตัว

“บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด” มีหน้าที่รักษาข้อมูลความลับส่วนตัวของท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ เกี่ยวกับท่านและสามารถระบุตัวตนของท่านได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ สิ่งที่ท่านชอบและสนใจ ซึ่งไม่ได้เปิดเผยโดยทั่วไป

เราและหุ้นส่วนผู้ให้บริการของเราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไปดังนี้ เพื่อการโฆษณาและแจ้งข่าวสาร เพื่อตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการของท่าน เพื่อปรับปรุงการบริการ เพื่อทำการวิจัย และเพื่อจัดทำรายงานโดยไม่ระบุชื่อสำหรับลูกค้าของบริษัทและลูกค้าอื่น ๆ เราไม่ให้เช่า ขาย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลอื่นหรือบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในเครือเดียวกัน เว้นแต่จะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นหรือเว้นแต่กฎหมายบังคับให้ทำ

เราจะใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่ให้ถูกเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าเราจะมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลความลับของท่าน แต่เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทางกฎหมายใด ๆ ในกรณีที่มีการเข้าถึงใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยบุคคลที่สาม

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับ เราจะแจ้งให้ทราบผ่านทางหน้าแรกของเว็บไซต์